ТӨЛБӨРГҮЙ АСУУЛТ, СОРИЛЫН ЖАГСААЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр Зорилтод бүлэг Хамааралтай мэдээлэл #
Бүтээгдэхүүний нэр Зорилтот бүлэг Асуултын тоо Бодлогот асуултын эзлэх хувь Хамааралтай мэдээлэл Борлуулах үнэ #
Ковш таркторчны тест 1-р зэрэг Ажил олгогч нарт 60 10 10000
Төрийн нууцын тухай хууль Төрийн албаны шалгалтад бэлтгэгч нарт 40 20 2000