Сорил, үнэлгээний онлайн систем ажилд орлоо.Манай бүтээгдэхүүнүүдээс хамгийн чухал нь болох сорил үнэлгээний онлайн систем ажиллагаанд орлоо. Та бүхэн манай системийн үйлчилгээний нөхцөл, нууцлалын бодлого, үнийн тарифтай танилцаж өөрт хэрэгтэй бүтээгдэхүүнээ сонгож өөрийн үйл ажиллагаандаа ашиглана уу.

1. Сорил үнэлгээний онлайн систем 

2. Бүтээгдэхүүний үнэ тариф